Office Bearers


 • Mr. M. Bashir JanMohammad – President
 • Prof. Dr. A. G. Billoo – Chairman (H.M.C.)
 • Mr. Abdul Aziz.Yaqoob – Hon. Vice President
 • Ms. Farhat Rasheed –  Hon. General Secretary
 • Mr. Haji Ghani Usman – Hon Joint Secretary
 • Mr. Tufail Nini – Hon Treasurer

Managing Committee


 • Mr. Abdul  Rasheed JanMohammad
 • Ms. Shireen Rasheed JanMohammad
 • Ms. Aisha Bashir
 • Mr. H. M. Hanif
 • Mr. Dawood JanMohammad
 • Ms. Shakira Naeem
 • Mr. Jahangir Rasheed
 • Mr. Shaban Elahi
 • Mr. Saleem Machiara
 • Mr. Jawaid Khan
 • Mr. Kirpal Das Rajani
 • Dr. Farah Naz Raza